Medailonky přednášejících – Konference pod stromeček 2022

Jiří zavadil

Keynote

International Agency for Research on Cancer

V International Agency for Research on Cancer ve Francii studuje vliv životního prostředí a životního stylu na vznik rakoviny. Je autorem a spoluautorem … 

hojně citovaných článků, publikovaných též v prestižních časopisech Science, Nature, Nature Genetics, Nature Reviews Cancer a dalších.

Před obdržením doktorátu na UK v Praze působil na MD Anderson Cancer Center v Houstonu, a později jako postdok na Mount Sinai School of Medicine a Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Posléze působil jako Associate Professor na New York University, kde vybudoval a řídil Centrum genomových technologií a spoluzaložil Centrum pro informatiku a bioinformatiku.

Dlouhodobě udržuje úspěšné spolupráce s kolegy z ČR, prostřednictvím přijímání českých studentů na krátko- i dlouhodobé stáže, a společnými publikacemi a granty.

Jiří Zavadil

Kateřina Čapková

Keynote

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Vystudovala historii a germanistiku na FF UK a i doktorát z historie získala v roce 2003 na stejné fakultě. Již v rámci magisterského a později doktorského…

a postdoktorského studia absolvovala několik půlročních či ročních pobytů na univerzitě v Münstru, na vídeňské a basilejské univerzitě a v Oxfordu. V rámci Humboldt Scholarship for Experienced Researchers strávila později – s manželem a čtyřmi dětmi – rok a půl na Freie Universität v Berlíně a deset měsíců jako hostující badatelka na univerzitě v Chicagu.

Svoje studium a výzkum v zahraničí využila pro etablování v České republice do té doby neexistujícího oboru moderních židovských dějin. V roce 2016 iniciovala také vznik Pražského fóra pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, které od té doby vede. Věnuje se také dějinám uprchlíků a migrace.

Foto – Jana Plavec, Akademie věd ČR

Kateřina Čapková

Štěpán Jurajda

Panelová diskuze

CERGE-EI

Po doktorátu na University of Pittsburgh a NSF post-docu na Princeton University se stal stálým kmenovým pracovníkem Národohospodářského ústavu AV ČR, …

kde působil jako zástupce ředitele pro výzkum a pět let (do roku 2013) jako ředitel. Ústav tvoří spolu s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy společné pracoviště CERGE-EI, kde také působil jako ředitel.

Člen řídícího výboru Evropské asociace ekonomů práce, 2005–2010; člen představenstva České společnosti ekonomické, 2005–2013.  EUI Braudel Senior Fellow 2014; stříbrná pamětní medaile UK 2014, zlatá medaile 2020; Neuron grant 2011; prémie Otto Wichterleho 2004. Zvané přednášky na London School of Economics, London Business School, Paris School of Economics, University of Edinburgh, European University Institute, Princeton University, University of Michigan… Člen Národní ekonomické rady vlády 2020-21, člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů 2022.

Dlouhodobě zapojen do hodnocení a řízení VaVaI: Jako předseda Oborové komise pro sociální a humanitní vědy GAČR, 2009–2013; člen řídícího výboru IPN projektu Mezinárodní audit VaVaI v ČR, 2009-2012; člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace 2013-2022 (místopředseda Rady v roce 2022) a její Komise pro hodnocení výsledků, 2014- (předseda 2021-22, místopředseda 2022-); na Univerzitě Karlově předseda hodnotící komise pro společenské a humanitní obory, 2016-2022, aktuálně předseda komise DSc. v ekonomii na AV ČR, člen Akademického sněmu AV ČR, Vědecké rady GAČR, UK a MU, a náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace 2022.

Marcela Buchtová

Panelová diskuze

ústav živočišné fyziologie a genetiky, v.v.i., AV ČR

MASARYKOVA UNIVERZITA

Vystudovala fyziologii živočichů na Přírodovědecké fakultě MU a doktorské studium na VFU v Brně. Absolvovala postdoktorální tříletý pobyt …

na University of British Columbia v Kanadě. Dnes působí jako zástupce ředitele pro vědu na ÚŽFG a vedoucí Laboratoře molekulární morfogeneze, která se zaměřuje na studium základních morfogenetických procesů v organogenezi se zvláštním zájmem o tvorbu kraniofaciálních struktur a modelování končetin. Pozornost věnuje zejména vývoji tvrdých tkání, fyziologickým aspektům těchto procesů na molekulární a buněčné úrovni se zaměřením na související vývojové poruchy.

Podílela se na založení nové specializace Vývojová biologie na PřF MUNI. Tato specializace umožňuje studentům zkoumat veškeré aspekty vývojové biologie na širokém spektru modelových organismů. Také se věnuje rozvoji oboru vývojové biologie v kontextu střední Evropy, kdy je spoluzakladatelkou a současnou prezidentkou Visegrád Group Society for Developmental Biology (V4SDB), která má za cíl sdružovat vědce z oblasti vývojové biologie, rozvíjet mezinárodní spolupráce a posouvat úroveň výzkumu v této oblasti. V4SDB byla zároveň rozpoznána mezinárodně a stala se plnohodnotným členem International Society for Developmental Biology (ISDB).

Marcela Buchtová

Matyáš Fendrych

Panelová diskuze

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Doktorát získal za práci v oboru buněčné biologie rostlin v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd v Praze, kde se soustředil na úlohu exocytózy …

v buněčném dělení rostlinných buněk. Poté se přestěhoval do belgického Gentu, kde jako postdoc v rámci Plant Systems Biology department – VIB studoval programovanou buněčnou smrt a její význam pro růst a vývoj kořenů rostlin. Pro svůj druhý postdoc si vybral Institute of Science and Technology, Austria, kde se dostal k epicentru své současné práce – k rostlinnému hormonu auxinu a jeho vlivu na vývoj rostlin. Po šesti letech zahraničního působení se v roce 2018 vrátil se svou rodinou do Prahy, založil výzkumnou skupinu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a získal ERC Starting grant na výzkum molekulárních mechanismů vlivu auxinu na kořeny rostlin.

Matyáš Fendrych

Linda Štucbartová

Panelová diskuze

podnikatelka, lektorka a aktivistka, zakladatelka Diversio

Je členkou výkonné rady Česko-izraelské smíšené obchodní komory, kde má na starosti vedení sekce věda a inovace. Zároveň je členkou Rady pro …

komercializaci Univerzity Karlovy a hodnotitelkou Technologické agentury. Její projekty mají cíl zvýšit podporu a zastoupení žen a celkovou změnu vnímání hodnoty diverzity ve společnosti. Je zakladatelkou firmy Diversio, která realizovala projekty Women in Tech, 1. česko-izraelský hackathon na téma Respekt na univerzitách či pořádání podnikatelských misí do Izraele pro ženy. Pomáhala rozvíjet vzdělávací společnost ATAIRU, která byla oceněna mezi 10 nejlepších vzdělávacích společností na téma leadership v Evropě a nejvíce inovativní vzdělávací společnost se zaměřením na leadership v ČR. Jejím nejnovějším projektem je Sebeobrana pro všechny. Za své aktivity byla Linda Štucbartová nominována na Ženu roku 2022, Srdcař roku 2022 a projekt Sebeobrana pro všechny se umístil v semifinále soutěže SDGs v kategorii Rozvojová spolupráce, mír a partnerství.

Foto – Vladimír Šigut

Linda Štucbartová

Selma Benyovszky

Panelová diskuze

University of Reading, UK

Je doktorandkou v oboru Sociální geografie na Univerzitě v Readingu. Věnuje se politické geografii se zaměřením na vztah mezi vodou a energií, …

vodní správu, produkci znalostí a region Blízkého východu a severní Afriky. Její doktorandský projekt se zabývá vzájemným vztahem mezi vodním hospodářstvím a energetickým sektorem v Alžírsku.  

Selma je členkou výboru výzkumné skupiny politické geografie Royal Geographical Society a týmu SAGES EDI  zabývajícím se vzděláním, rozmanitostí a inkluzí Univerzity v Readingu. Je také zapojena do multioborové výzkumné laboratoře JustTransitions Action Univerzity v Readingu. Její výzkum je podporován Royal Geographical Society (při Institutu Britských Geografů), Rob Potter Memorial Travel Award, Funds for Women Graduates a Human Geography Research Grant University of Reading. 

Foto – Michal Ureš