Cena Czexpats in Science

Czexpats in Science spolu s Diana Biotechnologies vyhlašují soutěž o Cenu Czexpats pro mladé české vědkyně a vědce všech vědních oborů působících v zahraničí. 

Pro koho je cena určena

Pro juniorní české vědkyně a vědce působící v zahraničí v libovolném oboru exaktních, společenských a humanitních věd. Ideální laureát Ceny Czexpats už ve svém oboru dosáhl prokazatelných úspěchů, má aktivní pozitivní vztah k ČR a jasnou vizi, jak do budoucna přispívat k rozvoji svého oboru i celé společnosti v souladu s vizí Czexpats in Science.

Profil ideálního laureáta nebo laureátky

Ideální laureát nebo laureátka Ceny Czexpats má vlastnosti a dovednosti, které jim umožňují vyniknout ve svém oboru a významně přispívat k rozvoji poznání. Mezi tyto vlastnosti a dovednosti patří zejména zvědavost; vytrvalost; nezávislost; kritické myšlení; otevřenost; a morální, intelektuální a metodická integrita. Mají jasnou vizi do budoucna, chtějí přímo či nepřímo přispívat k rozvoji českého vědeckého prostředí a mají potenciál stát se leaderem a vzorem nejen pro své bezprostřední okolí, ale i dál, napříč vědními obory a společenskými vrstvami.

Kdo se může přihlásit (eligibility)

 • Občané České republiky, působící v libovolném vědeckém oboru mimo ČR.
 • Mající primární afiliaci na zahraniční instituci a fyzicky tráví více než polovinu času v cizině.
 • Studuje doktorské studium či od zisku PhD (či jeho ekvivalentu) v době uzávěrky přihlášek neuplynulo více než sedm v let (tato doba se prodlužuje o dobu rodičovské dovolené či obdobných kariérních přestávek).
 • Přijímáme a vítáme přihlášky od kandidátů a kandidátek působících mimo akademickou sféru – např. v aplikovaném výzkumu a vývoji v soukromých firmách, veřejné správě atp.

Způsob přihlášení

 • Kandidáti se mohou přihlásit buď sami, nebo mohou být nominováni svými školiteli, mentory či spolupracovníky.
 • Přihlášení i nominace probíhá odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na adresu cena@czexpats.org.
 • Kandidáti hlásící se z vlastní iniciativy připojí k přihlášce své CV, nominovaní kandidáti budou k z zaslání CV a tím potvrzení nominace vyzváni e-mailem.

Způsob hodnocení

 • V prvním kroku proběhne formální kontrola splnění základních kritérií (zejména způsobilost kandidátů, úplnost a včasné doručení přihlášky, délka odpovědí v Přihlašovacím formuláři) 
 • V druhém kroku vybere interní komise Czexpats in Science (navržená ředitelem a schválená Správní radou) ze všech přijatých přihlášek splňujících formální kritéria maximálně deset finalistů
 • Ve třetím a posledním kroku pozve Odborná porota soutěže finalisty ke krátkému online pohovoru a následně vybere 1–3 laureáty či laureátky Ceny Czexpats.
 • Při pohovoru se porota zaměří zejména na následující otázky:
  • Kritéria vědecké excelence
   Jak se podle vás pozná excelentní věda? Jak se dělá a jaké podmínky jsou pro to potřeba? Jak vy osobně k takovým podmínkám přispíváte či chcete přispívat? 
  • Vize do budoucna
   Jaká je vaše dlouhodobá profesionální vize? Jaké máte kariérní plány pro nadcházejících 5–10 let? Jakým způsobem chcete v tomto období přispívat k rozšiřování lidského poznání, k rozvoji vědeckého prostředí v České republice či v zahraničí, a k rozvoji lidí ve Vašem okolí směrem k Profilu ideálního laureáta či laureátky Ceny Czexpats?
  • Vztah k Česku
   Popište svůj vztah k Česku a k české vědě. Jakým způsobem udržujete vztah s vlastí a místním vědeckým prostředím? Jak využíváte svých zahraničních zkušeností k rozvoji české vědy? Jak jinak se projevuje váš aktivní pozitivní vztah k České republice? Jak plánujete svůj vztah k české vědě rozvíjet do budoucna?
 • Porota bude mít vždy 4–6 členů, z toho alespoň po jednom zástupci z Czexpats in Science a Diana Biotechnologies. Ostatní členové poroty budou seniorní čeští vědci a vědkyně s významnou zahraniční zkušeností reprezentující co nejširší škálů vědních oborů. Složení poroty schvaluje Správní rada Czexpats in Science na návrh ředitele.
 • Hlavním kritériem hodnocení Interní komise Czexpats i Odborné poroty je nakolik kandidáti naplňují na základě informací v přihlášce. 
 • Při hodnocení Významného vědeckého počinu přihlédne Interní komise i Odborná porota k délce dosavadní kariéry.
  • Jako pomocný krok při hodnocení může Interní komise i Odborná porota využít bodové hodnocení jednotlivých kritérií.
  • Porota může dále v případě potřeby (zejména pokud se sejdou více než tři velmi silné přihlášky) kontaktovat osoby uvedené kandidáty jako reference.
  • Finálním hodnocením a hlavním výstupem činnosti poroty bude konsenzuální písemné zdůvodnění, proč právě vybraní laureáti a laureátky nejlépe naplňují Profil ideálního laureáta. Toto stanovisko poroty bude zveřejněno spolu s vyhlášením jmen laureátů a ostatních finalistů.

Vyhlášení & předání ocenění

 • Porota soutěže vybere základě konsenzuálního písemného vyjádření nejvýše tři laureáty Ceny. Při nedostatečném počtu a/nebo kvalitě přijatých přihlášek se porota může rozhodnout cenu neudělit.
 • Laureáti přednesou v rámci předání Ceny na na Konferenci pod stromeček krátkou přednášku (při nemožnosti osobní účasti na konferenci ze závažných důvodů možno i online). 
 • Cena je dále spojena s mediálním zviditelněním finalistů a laureátů (viz níže), a s finanční odměnou. Porota si vyhrazuje právo udělit až tři ceny v rámci jednoho ročníku a uvedenou finanční odměnu rozdělit mezi laureáty rovným dílem, případně cenu neudělit.

Medializace

 • Vědecká práce laureátů a laureátek bude komunikována i široké veřejnosti prostřednictvím médii se širokým dosahem.

Přinášejí