Paralelní sekce – Konference pod stromeček 2022

Flash talks

15:00–15:10(Ne)zvratný osud: Řízení programované buněčné smrti kořenové čepičky huseníčku
Tereza Vavrdová (PSB VIB-UGent)
15:10–15:20Cestou nejen organické syntézy k pochopení oxidačního stresu
Tereza Pavlíčková (Technion – Israel Institute of Technology)
15:20–15:30Skrytý potenciál boranových klastrů
Jan Nekvinda (Ústav anorganické chemie AV ČR)
15:30–15:40Extremální kombinatorika
Jan Volec (ČVUT)
15:40–15:50Environmentální paměť: Mají si přírodovědná data o environmentálních změnách co říct s tím, jaké příběhy o měnící se krajině si vyprávějí lidé?
Zdenka Sokolíčková (University of Groningen)
15:50–16:00Migrace, náboženství a občanská angažovanost
Josefína Kufová (Univerzita Palackého v Olomouci)
16:00–16:10Post-Secondary Transition of Youth with Disabilities in Minnesota, USA
Renáta Tichá (University of Minnesota)
16:10–16:20Post-Secondary Transition of Youth with Disabilities in the Czech Republic
Jan Šiška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta)

(Ne)zvratný osud: Řízení programované buněčné smrti kořenové čepičky huseníčku

Tereza Vavrdová, PSB VIB-UGent

Rostliny i živočichové se přebytečných, poškozených či jinak nežádoucích buněk zbavují pomocí programované buněčné smrti. Tento proces je obzvlášť významný v ontogenezi rostlin, kdy je nezbytný pro vznik cévních pletiv a vývoj semen. Programovaná buněčná smrt probíhá i v kořenové čepičce huseníčku (Arabidopsis thaliana), kde slouží k udržení velikosti tohoto orgánu: buněčná smrt starších buněk vyrovnává nové přírůstky z dělícího pletiva. Podle současného modelu transkripční faktor SOMBRERO podporuje zrání buněk kořenové čepičky a dosažení jejich buněčného osudu – programované smrti.

Ve svém výzkumu využívám metod molekulární biologie, mikroskopie a biochemie tak, abych lépe popsala řízení programované buněčné smrti. Jednak studuji, zda existují mechanismy tlumící či naopak podporující SOMBRERo v jeho smrtící funkci. Zároveň hledám transkripční faktory, které se spoupodílí na řízení buněčné smrti. Výsledky mé práce prohloubí poznatky o programování buněčné smrti u rostlin a mohou být využity při genovém inženýrství plodin.

Cestou nejen organické syntézy k pochopení oxidačního stresu

Tereza Pavlíčková, Technion – Israel Institute of Technology

Kyslík je pro lidský život naprosto zásadní, ale co se stane, když je ho víc, než může organismus snést? Jak spolu souvisí Alzheimerova choroba a žluknutí tuků? Společným jmenovatelem těchto otázek je oxidační stres. Za pomoci několika vědeckých disciplín se pokoušíme vysvětlit, jak tento jev ovlivňuje polynenasycené mastné kyseliny, a to jak přímo v našem těle, tak ve zdrojích potravy. Koneckonců, jsme to, co jíme – a to může být překvapivě složitější, než si myslíme.

Skrytý potenciál boranových klastrů

Jan Nekvinda, Ústav anorganické chemie AV ČR

Boranové klastry jsou unikátní anorganické molekuly. Jejich vlastnosti a geometrie jsou určeny neopakovatelnou třístředovou vazbou, díky níž v těchto molekulách může figurovat i šestivazebný atom uhlíku. Rozmach chemie týkající se těchto molekul přišel v polovině minulého století, kdy se studoval jejich potenciál být raketovým palivem. Ten se ovšem neprokázal, a tak se boranovým klastrům věnovalo jen pár laboratoří, které se staly pionýry této chemie a položily tak základy, ze kterých nyní čerpáme. Jednou takovou laboratoří bylo i Oddělení syntéz v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

V současné době již téměř nedochází k modifikacím klastrů samotných, ale k využití vlastností těchto molekul v různých chemických oborech. Naše skupina se soustředí na využití těchto látek v medicinální chemii. Z široké škály těchto molekul si můžeme vybrat přesně takovou, abychom dosáhli požadovaných biologických interakcí a přesně cílenými reakcemi ji upravit tak, aby vykonávala požadovanou funkci. Naším hlavním cílem je imitovat známá antibiotika za účelem vylepšit jejich aktivitu a zároveň zamezit vzniku resistence. Dalším zajímavým využitím může být mitochondriální odpřahování, tedy proces, jak tělu zamezit biosyntézu tuků a tím předejít civilizačním onemocněním a s nimi spjatými zdravotními komplikacemi. 

Extremální kombinatorika

Jan Volec, ČVUT

O co se zajímá oblast matematiky s tímto názvem, a jak vypadá „typický problém“, který extremální kombinatoriky budí ze sna?

Environmentální paměť: Mají si přírodovědná data o environmentálních změnách co říct s tím, jaké příběhy o měnící se krajině si vyprávějí lidé?

Zdenka Sokolíčková, University of Groningen

V interdisplinárním projektu SVALUR, do kterého je zapojeno i „mé“ pracoviště Arctic Centre v holandském Groningen, se snažíme přijít na to, jak se k sobě mají vědecké a „nevědecké“ povědomí o environmentálních změnách. V příspěvku poukážu na překážky i výhody tohoto přístupu, a vyzdvihnu přínosy a úskalí zapojení do projektu pro mou kariéru „digitálního nomáda“, který žije v ČR, ale pracuje pro zahraniční instituci.

Migrace, náboženství a občanská angažovanost

Josefína Kufová, Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek se věnuje občanské angažovanosti migrujících v České republice, kteří jsou součástí mezinárodní náboženské komunity.

Post-Secondary Transition of Youth with Disabilities in Minnesota and the Czech Republic

Renáta Tichá, University of Minnesota

Jan Šiška, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Transition from high school to adult life for youth with and without disabilities poses both opportunities and challenges, including changes in where the person lives, what they do during the day, with whom they spend their time with, etc. Drs. Tichá and Šiška will highlight two projects and perspectives on post-secondary transition, one at the University of Minnesota’s Institute on Community Integration funded by the Administration on Community living and the other at the University of West Bohemia in the Czech Republic funded by the Czech Science Foundation. They will outline two transition frameworks for youth with disabilities representing both countries and share preliminary results reported by multiple stakeholders, including youth with disabilities, parents and educators on their experiences with the transition process. Drs. Tichá and Šiška will present two different and interesting perspectives on this topic, demonstrating a productive and inspiring Czech – US research collaboration.

Diskuzní stoly

Podpora vědkyň a vědců z Ukrajiny

Offline

Jaká je role akademické obce v pomoci válkou postižené Ukrajině? Jak se mění potřeby ukrajinské vědecké komunity v čase? Jaké typy podpory fungují dobře a co se naopak neosvědčilo? V Czexpats se v rámci společného projektu s Bakala Foundation na podporu ukrajinské vědy těmito otázkami zabýváme na denní bázi. Přijďte se podělit o své názory a zkušenosti!

Věda mimo akademickou sféru

Offline

Chcete dělat vědu, ale ne nutně v akademické sféře? Nebo už jste do soukromého sektoru přešli a jste otevření tomu sdílet své zkušenosti? Přijďte diskutovat. Budeme probírat např. otázky:

 • Jak získat první práci mimo akademii?
 • Jak vypadá nábor vědců z hlediska firem?
 • Co je potřeba systémově změnit, aby v Česku bylo více atraktivních (dobře placených) pozic pro držitele PhD mimo akademickou sféru?

Přítomni budou i zástupci několika českých firem, které mají rozvinuté R&D a nabízí adekvátní pracovní pozice pro držitele PhD se zahraniční zkušeností.

Granty

Offline

Diskuze se bude věnovat těmto tematickým okruhům:

 • Vědkyně a vědci před odjezdem do zahraničí. Jak a kde hledat finance k vycestování?
 • Vědkyně a vědci působící v cizině, kteří uvažují o návratu do ČR. Jaké jsou možnosti? 
 • Vědkyně a vědci působící v cizině, kteří tam zůstávají a chtějí udržovat kontakt s českou vědou. Jaké jsou možnosti mezinárodních společných grantů?
 • Vědkyně a vědci, kteří již v ČR jsou (buď v rámci skupin nebo častěji už jako group leadeři).

Jak komunikovat vědu v médiích i na sítích a jak Czexpats může pomoci

Offline

Jak komunikovat vědu veřejnosti, stakeholderům i kolegům z jiných oborů? Jak se dostat do médií? Jak komunikovat  a co čekat od novinářů? Jak se připravit na rozhovor? Máte vědecký objev, který byste rádi sdíleli se světem? Dejte nám vědět! Rádi pomůžeme s formulacemi, nasdílíme na našich sítích a pokusíme se dostat vaše téma do médií.

Etika se mě netýká – dokud nepolykám morální andělíčky

Offline

Děláte vědu prostou všech hodnot? Ano – přijďte se přesvědčit. Ne – přijďte to sdílet. Nejsem si jist/a – přijďte diskutovat. Etická a morální dilemata ve vědě v laboratoři, ve vědě na ústavu, střet hodnot na stáži, konflikty při publikování, konflikt profesních odpovědností, konflikt mezi profesním a osobním, peníze vs. svědomí, co je to FFP, “scooping”, kde máte své hranice …. a kde hledat profesní pomoc v řešení etických a morálních dilemat.

Univerzitní výuka jako součást vědecké práce

Offline

Diskutovat budeme např. následující témata:

 • Jaké jsou přínosy univerzitního pracovního prostředí oproti výzkumným ústavům? Jaká jsou negativa?
 • Kde vzít kompetence na práci na univerzitě?
 • Je hodnocení vědců-pedagogů v českém prostředí férové?
 • Je model specializovaných pracovních pozic pro univerzitní vědce a univerzitní pedagogy pro Česko vhodný?
 • Lze srovnat společenský vliv vědce/vědkyně vs pedagoga/pedagožky?
 • Jakou vědeckou hodnotu má školení Bc a Mgr studentek a studentů?

Propojení czexpatů s vědou v ČR

Offline

Stále častěji studenti a mladí vědci vyjíždějí za zkušenostmi do zahraničí a čím dál častěji bez této zkušenosti jen těžko mohou dále rozvíjet svou kariéru na domácí půdě. Jak ale neztratit kontakt s kolegy a institucemi? Do jakých aktivit se mohu zapojit i když mám mnoho povinností s granty, studenty a třeba psaním článků? O tomto i o dalších tématech se budeme bavit a zkusíme společně najít způsob jak udržet propojení s českým nejen akademickým prostředím.

 • Proč udržovat kontakty s domácím vědeckým prostředím
 • Instituce a spolky kde se i malá aktivita počítá
 • Dobré domácí konference a jak se zapojit
 • Vědecké spolupráce – jak na ně?

Posterová sekce

Water pollution in Algeria: the government water discourse and its interrelation with the hydrocarbon sector

Selma Benyovszky, offline

Algeria is the world’s 10th-largest country and the biggest one in Africa that shares the Mediterrean sea with many coastal states with Europe. Therefore, the aim of this project is to explain the interrelationship between water management and the hydrocarbon sector in Algeria. Algeria has the tenth-largest proven reserves of natural gas in the world and together with the oil sector they are the backbone of the economy, accounting for about 20 % of the gross domestic product. Thanks to the wealth from this sector, the government was able to invest 594 billion DA (738.4 million euro) in water management to ensure water supply. In times marked by increasing concern over water distribution and use, this research will further our understanding of the water-energy nexus and of global water governance by focusing on the important role played by the hydrocarbon sector in the distribution and use of water resources.

Použití kvantových metod v datové vědě

Jonáš Fuksa, offline

Pokročilé metody datové analýzy jsou nezbytné pro vývoj kvantových technologií, které pracují s nevyhnutelně pravděpodobnostními procesy. Tyto metody jsou v novém kontextu zdokonalovány a upravovány pro konkrétní použití. Je čím dál jasnější, že takto vznikají zcela nové algoritmy, které mají užití i mimo kvantové technologie. V tomto posteru představím dvě takové metody, na kterých v současnosti pracuji. Jednak jsou to tensorové sítě, datová struktura užitečná potenciálně například ve strojovém učení, jednak algoritmus tESPRIT, který jsem vyvinul pro získávání frekvencí z dat, potenciálně aplikovatelný například v telekomunikaci.

Chemical data lab

Karel Berka, online

We are trying to connect data between chemistry and other life science fields.

Projekt rozvojové spolupráce ČGS “GRUZIE 2021” – Výzkum geologických hazardů v oblasti Kazbegi

Martin Dostalík, online

Příspěvek prezentuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČGS a Gruzínské NEA financovaný prostřednictvím Czech-UNDP Partnership for SDGs – Challenge Fund. Na jeho řešení se podíleli odborníci ČGS na inženýrskou geologii a geohazardy spolu s experty na dálkový průzkum země. Partnerem byla gruzínská Národní agentura pro životní prostředí (NEA), která zodpovídá za monitorování, hodnocení a mapování geologických nebezpečí v Gruzii. Projekt přinesl do Gruzie expertízu v oblasti prevence geologických rizik a zvyšuje odbornost a kapacity expertů z partnerské organizace NEA. Výsledkem projektu je mimo jiné série map hlavních geologických hazardů oblasti Kazbegi.

Unravelling new isotopic dimensions of molecules involved in the nitrogen cycle

Kristýna Kantnerová, online

Moje česká škola

Lenka Kropáčová, online

Jsme spolek Moje česká škola a vytváříme portál pro rodiče a učitele dětí českých krajanů. Budujeme místo, kde na jednom místě najdete přehledně informace a materiály, které vám pomohou učit děti česky a udržovat kontakt s českou kulturou a národní identitou.

Metabolomic profiling of acyl-coenzyme A metabolites using chemical isotope labeling LC-MS

Michal Lazárek, online

The group of acyl-CoA metabolites carries an important role in metabolism pathways. Acyl-CoAs are part of fatty acid metabolism, and are present in ß-oxidation, fatty acid biosynthesis or modification. Both short and long chain fatty acyl-CoAs are important for homeostasis. Several studies have pointed out the importance of acyl-CoAs in the study of disorders like cancer, insulin resistance, or type 2 diabetes. Acyl-CoAs are synthetized in two steps by various acyl-CoA synthetases that connect fatty acid and cofactor coenzyme A through a thioester bond. Analysis of acyl CoA metabolites may be difficult due to the varying length of the fatty acyl chain resulting in their different chemical properties and presence of phosphate moieties in the molecule. This fact makes acyl-CoAs metabolites stand on the hypothetical border between metabolomics and lipidomics, where short-chain acyl-CoA are usually the target analyzed in the former and long-chain acyl-CoA in the latter. Given the importance of this metabolite group and their possible importance in understanding of various disorders an accurate method for profiling acyl-CoAs is needed. Four channel chemical isotope labeling metabolomic approach was developed by our group. Acyl-CoA metabolites can be derivatized utilizing base activated 12C/13C-dansylation for hydroxyl metabolites which allows for enhanced detection and quantification using a HPLC-MS platform. Four acyl-CoA standards were purchased and analyzed using the chemical group sub-metabolome method. Incorporation of acyl-CoA metabolites into this platform will help create a more accurate metabolomic picture of the future samples to be analysed using this approach.

Gender ve střední a východní Evropě a problémy bilingvní výchovy

Jana Nahodilová, online

Věnuji se otázce genderových vztahů ve střední a východní Evropě, srovnáním situace mezi jednotlivými zeměmi a to jak v současnosti, tak v historii, především během komunismu.

Dlouhodobě se zabývám také bilingvní výchovou nejen z praktického hlediska jako učitelka a ředitelka sobotní školy a zároveň jako matka tří bilingvních dětí. Provedla jsem také výzkum o přístupu českých a slovenských rodin žijících v zahraničí.

Formování identity Angolanů na základě jejich studijní migrace do ČSSR za normalizace

Nicola Raúl, online

Dynamic second harmonic imaging of GUVs reveals divalent cation translocation mechanism

David Roesel, online

The interaction of divalent cations with lipid membranes is crucial for the structure and proper function of cell membranes. In order to understand molecular level mechanisms behind those interactions, the role of interfacial water cannot be omitted. A recent improvement in imaging throughput has resulted in the construction of a second harmonic (SH) imaging device that can non-resonantly and dynamically image interfacial water molecules. Here, we use this label-free approach to investigate the mechanism of divalent cation transport through lipid membranes using giant unilamellar vesicles (GUVs) in aqueous solution. By SH imaging interfacial water, we create spatiotemporal images from which structural heterogeneity, binding constants and translocation times can be retrieved. We observe binding heterogeneity, which implies that local chemical structure is relevant for ion transport. The comparison of surface potential values and translocation rates for several divalent ions (Cu2+, Ca2+, Ba2+, and Mg2+) points towards a new ion permeation mechanism.

Cardiac remodeling due to aortic stenosis increases vulnerability to ventricular arrhythmias: an insight from computational models

Vladimír Sobota, online

Aortic stenosis (AS) promotes ventricular hypertrophy. However, the impact of adverse AS-induced remodeling on ventricular arrhythmia vulnerability remains unclear, as well as potential sex-specific differences. Using computational models of human ventricles, this study shows that ventricular hypertrophy due to AS increases vulnerability to ventricular arrhythmia, with female patients being more vulnerable to the arrhythmia than male patients.

Michaela Šťastná, online

Western families have become increasingly complex due to a rise in divorce, cohabitation, non-marital childbearing and multi-partner fertility. In turn, children are more likely to experience some form of family complexity in their early life. As most current understandings focus on adult life events, we emphasise on taking a child’s perspective in investigating the diversity and prevalence of family complexity in early life. Focusing on maternal partnership and father presence patterns, we use multi-channel sequence analysis to jointly capture both domains of childhood family context. We report the eight most prevalent family trajectories and find that 1 in 5 children experience some form of family complexity in their first seven years, most often in the context of separation or maternal repartnering. Preliminary analyses show that children whose mothers are younger and lower-educated are more likely to experience early life family complexity, especially where a non-biological father is present.