Etický kodex Czexpats in Science

Jako organizace se hlásíme k hodnotám občanské společnosti, lidským právům, rovným příležitostem, férovosti a slušnosti. Jako vědcům nám zejména záleží na poctivé práci s fakty a poznatky.

Všeobecné zásady fundraisingu

 • S žádostí o dar oslovujeme jednotlivce a organizace, kteří jsou pro nás  jako dárci přijatelní.
 • Zavazujeme se dary využít v souladu s účelem našeho spolku a s vůlí dárce.
 • S dárcem komunikujeme pravdivě a úplně, stejně tak pravdivě a úplně informujeme o přijatých darech.
 • Přijaté dary využíváme hospodárně a v souladu se zákonem.
 • Za dar vždy poděkujeme.

Problematické finanční zdroje

Žádost o dar a jeho přijetí posuzujeme vždy individuálně a na základě hodnot, které vyznáváme. Pro lepší orientaci jsme definovali potenciálně problematické finanční zdroje. 

Problematickými zdroji mohou být prostředky od subjektů, které:

 •  se chovají vulgárně a agresivně ve veřejném prostoru,
 • útočí na neziskové organizace a legitimní aktivity občanské společnosti,
 • využívají dezinformační média a aktivně šíří nepodložené informace a konspirační teorie,
 • zneužívají vědu pro prosazení svých cílů či produktů,
 • jsou aktivní v krajské a celostátní politice,
 • zneužívají lidské a přírodní zdroje.