Stanovisko Czexpats in Science k zadávací dokumentaci grantového schématu JUNIOR STAR

Zveřejňujeme otevřený dopis, který Czexpats in Science, z. s., odeslal předsednictvu Grantové agentury ČR ohledně změn v zadávací dokumentaci grantového schématu JUNIOR STAR. Do soutěže vypsané v letošním roce se nově – a překvapivě – nemohou hlásit uchazeči, kteří již získali granty zaměřené na vědecké osamostatnění nebo založení vlastní vědecké skupiny. Tento krok, který pokřivuje podmínky podpory mladých vědeckých skupin, považujeme za chybný. V dopise navrhujeme možnou nápravu.

Vážené předsednictvo Grantové agentury ČR,

jedním z hlavních úkolů Czexpats in Science je pomáhat vědkyním a vědcům žijícím v zahraničí orientovat se v českém akademickém prostředí a usnadnit jim jejich případné působení v ČR. Snažíme se také pozitivně inspirovat vědecké prostředí v ČR, často na základě zahraničních zkušeností našeho týmu a vědecké komunity Czexpats.

Několik členek a členů týmu Czexpats v současnosti řeší projekty Grantové agentury ČR (GAČR) a naše komunita v zahraničí přirozeně žádá o granty GAČR při návratu do ČR. Považujeme GAČR za funkční a respektovanou organizaci, cítíme ale nutnost vyjádřit se k současným změnám v zadávací dokumentaci grantového schématu JUNIOR STAR (JS), prezentované mj. na Semináři s předsedou GAČR prof. Petrem Baldrianem na Vysoké škole ekonomické 16. 2. 2023.

Zadávací dokumentace (ZD) formuluje v části 3.1 následující Požadavek (uvedeno doslovně):

Navrhovatelem, následně řešitelem projektu JUNIOR STAR nesmí být osoba, která již v minulosti získala grant zaměřený i na vědecké osamostatnění či založení vlastní vědecké skupiny (např. Granty „ERC Staring Grants“ z programu HORIZON, Prémie Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky, soutěž Primus Univerzity Karlovy apod.).

Požadavek považujeme za neférový, omezující a jdoucí proti hlavnímu záměru grantového schématu JS, tj. podpoře výjimečných talentů. Níže podrobněji uvádíme hlavní body, které jsou v našem vidění různou mírou problematické.

1. Požadavek popírá cíl grantové soutěže

ZD v části 2 uvádí cíl grantů JS následovně:

Cílem této skupiny grantových projektů je podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR.

Že se JS zaměřuje primárně na excelentní vědkyně a vědce je zřejmé z velmi štědré dotace až 25 mil. Kč a pětiletého trvání. Důraz na excelenci se také odráží ve velmi nízké úspěšnosti mezi 5 a 10 %. Zdůrazňujeme, že cílem jakéhokoliv vědeckého projektu by mělo být nové poznání. Založení vědecké skupiny v tomto ohledu jako cíl projektu a grantové soutěže nemůže obstát, a proto schéma JS chápeme hlavně jako soutěž pro výjimečné mladé vědkyně a vědce.

Nový Požadavek vylučuje skupinu žadatelů, kteří již prokázali kompetence nutné pro vedení JS tím, že na začátku svých nezávislých kariér uspěli v jiných grantových výzvách. Domníváme se také, že účast v jiných grantových výzvách byla součástí jejich dlouhodobých plánů usilovat o JS.

2. Požadavek pokřivuje akademické prostředí

ZD uvádí příklady grantů, jejichž nositelky nebo nositelé nejsou způsobilí žádat o JS. Tyto granty jsou však v gesci třetích stran (univerzit, Evropské výzkumné rady, atp.) a jsou nesouměřitelné svou finanční dotací a/nebo dobou řešení. Považujeme za nepatřičné, aby GAČR takto omezoval vnitřní politiku výzkumných institucí při rekrutování mladých vědeckých pracovníků. 

Definice založení výzkumné skupiny v ZD je zavádějící. Nebere např. v potaz situaci, kdy jevy, které bychom mohli považovat za součást zakládání vědecké skupiny, jako školení doktorských studentek a studentů, mohou probíhat bez tzv. startovacích grantů. Taková rekrutační strategie institucí, jakkoli relevantní, není v Požadavku uvažována a zanáší další nerovnost mezi žadatelky a žadatele.

3. Požadavek je zaveden náhle

ZD byla v plném znění zveřejněna 12. 2. 2023 s termínem odeslání žádostí 4. 4. 2023. Tato doba pro přípravu projektů je relativně krátká. Ačkoli bylo avizováno, že ZD pro 2023 se bude odvíjet od ZD pro 2022 a lze projekty začít připravovat podle pravidel schválených v minulých letech, zařazený Požadavek nově omezuje způsobilost navrhovatele.

Že o JS žádají vědkyně a vědci, kteří již získali nějakou formu podpory pro start vlastní skupiny, není výjimečné. Např. v poslední grantové výzvě bylo uděleno 23 grantů JS, a to nositeli a nositelce ERC grantu, dvěma docentům a jedné docentce a alespoň 5 nositelům jiných startovacích grantů. Soudíme, že změny ZD, které výrazným způsobem mění způsobilost potenciálních žadatelek a žadatelů, nemají být komunikovány takto krátce před termínem odeslání žádosti. 


Zaznamenali jsme ohlas Předsedy GAČR prof. Baldriana na portálu vědavýzkum.cz o novém Požadavku. Je nám sympatické, že GAČR chce rozšířit množství juniorských skupin v ČR. Nesouhlasíme ale se způsobem, jakým toho chce dosáhnout, tedy náhlým omezením dostupnosti JS. Vnímáme, že GAČR má k dispozici jiné nástroje zabraňující kumulování startovacích grantů, které jsou z hlediska definice založení skupiny objektivnější. Nabízí se např. důraz na výši pracovního úvazku hlavního řešitele/řešitelky a kontrola jeho dodržování.

Rádi bychom zdůraznili, že vznik nezávislé vědecké skupiny v našem chápání nepředstavuje unikátní moment v životě vědce/vědkyně, jenž by se dal zredukovat do získání tzv. startovacího grantu. Vznik vědecké skupiny je proces, který trvá 5 i více let, během něhož vedoucí skupiny (v ČR nebo v zahraničí) běžně usiluje o několik navazujících grantů.

I v naší komunitě czexpats je několik vědců, kterým právě nezávislý grant před podáním žádosti o JS umožnil získat předběžná data pro formulování výzkumného projektu, který pak v soutěži JS měl šanci uspět. Samotnou zkušenost s finančním a časovým plánováním, vedením týmu spolupracovníků a formulování vlastních vědeckých témat jmenují jako zásadní pro tvorbu realistického projektu velikosti JS a jeho úspěšného řešení. O důležitosti zkušenosti s vedením týmu a projektů svědčí i fakt, že hodnotitelé v soutěži posuzují způsobilost navrhovatelů vést tým. 

Proto navrhujeme GAČR následující způsoby nápravy současného stavu:

  1. Zrušení stávající soutěže JS z počátkem řešení 2024 a její nahrazení novou soutěží, ze které bude výše zmíněný Požadavek odstraněn. Jsme si vědomi situace, která nastala během pandemie COVID-19, kdy GAČR promptně reagoval na ztížené podmínky při přípravě grantových žádostí a proces zrušení a znovuvyhlášení soutěže administrativně zvládl.
  2. Zveřejnění střednědobé strategie GAČR ohledně podpory juniorských vědeckých pracovníků, zejména ujasnění stávající nejednoznačnosti mezi podporou juniorské excelence vs. širší podporou zakládání vědeckých skupin. Spolek Czexpats in Science v tomto ohledu podporuje jak důraz na excelenci, tak snahy o širší podporu juniorských týmů včetně jejich kontinuity a je připraven se zapojit do diskuze o možné implementaci těchto záměrů.

Juniorské skupiny v českém prostředí bez tzv. tenure-track systému vznikají různými způsoby a trajektorie juniorských vedoucích skupin se liší. Často se jedná o mnohaleté úsilí, kde ambice vedoucích směřují ke stabilní podpoře dosud reprezentované např. i soutěží JS. Pro komunitu czexpats, českých vědkyň a vědců působících v zahraničí, je stabilita a čitelnost akademického prostředí v ČR jedním z důležitých faktorů, na základě kterých zvažují návrat do ČR. Věříme, že je to hodnota, kterou s námi GAČR sdílí a bude se snažit o její zachování. 

S úctou,

Czexpats in Science

vyřizuje Michal H. Kolář, Ph.D.

 | 
Editorial